چگونه شخصیت خود را تغییر دهیم؟ نحوه عوض کردن رفتارهای شخصیتی


اگر از شخصیت فعلی خود راضی نیستید و میخواهید آنرا تغییر دهید شاید بهتر باشد که درادامه این مقاله با آلامتو همراه شوید.

آیا واقعا این امکان وجود دارد که شخصیت خود را تغییر دهیم یا الگوهای اصلی شخصیت ما درطول عمر ثابت خواهند ماند؟ درحالی که کتاب‌ ها و وب سایت ‌هایی هستند که دنبال کردن برنامه هایی را برای تغییر عادات و رفتارهای ما پیشنهاد می کنند، اما این باور پایدار وجود دارد که شخصیت اساسی ما دربرابر تغییر مقاوم است.

زیگموند فروید روانکاو اتریشی، معتقد است که شخصیت تا حد زیادی درسن ۵ سالگی شکل می گیرد. حتی بسیاری از روانشناسان مدرن نیز، ثابت و پایدار بودن شخصیت کلی فرد درتمام طول زندگی را تایید می کنند.

اما اگر می خواهید شخصیت خود را تغییر دهید چه کاری باید انجام دهید؟ آیا برخورد صحیح و سخت کوشی می تواند بهتغییر شخصیت واقعی منجر شود یا اینکه چسبیدن بهصفات نامطلوب ما را از رسیدن بهاهداف خود باز می دارد؟

همچنین بخوانید: چگونه با خودمان مهربان باشیم

آیا شخصیت پایدار و دائمی است؟

تمایل بهتغییر شخصیت موضوع غیر معمولی نیست. ممکن است افراد خجالتی آرزو کنند که “کاش می توانستم کمی درجمع صحبت کنم”. یا افراد تند خو ممکن است با خود بگویند که “کاش می توانستم دروضعیت های حساس از لحاظ احساسی کمی خونسردی ام را حفظ کنم. “

ممکن است دربسیاری از نقاط زندگی متوجه شوید که جن بههای خاصی از شخصیت شما وجود دارد که همیشه تمایل بهتغییر آن دارید. حتی ممکن است اهدافی را تعیین کرده و بر روی مقابله با این صفات بالقوه مشکل ساز کار کنید.

بهعنوان مثال، معمول است که هر فرد هنگام شروع سال جدید بر روی تغییر قسمت های شخصیت مثل تبدیل شدن بهفردی بخشنده، مهربان، صبور، یا اجتماعی تمرکز داشته باشد.

بهطور کلی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایجاد تغییرات واقعی و پایدار برای صفات گسترده می ‌تواند بسیار دشوار باشد. بنابراین اگر از جنبه‌ های خاصی از شخصیت خود ناراضی هستید، آیا واقعا راهی وجود دارد که شما بتوانید برای تغییر آن انجام دهید؟

برخی از متخصصان، از جمله روانشناس کارول دوک، معتقدند که تغییر الگوهای رفتاری، عادات و اعتقادات نهفته درزیر صفات گسترده ( بهعنوان مثال، درونگرایی و یا سازگاری) کلید اصلی تغییر شخصیت هستند.


عواملی که شخصیت را شکل می دهند

برای اینکه ببینیم آیا می توان شخصیت را تغییر داد یا نه، درابتدا باید بفهمیم که دقیقا چه چیزی شخصیت یک فرد را شکل می دهد. آیا شخصیت بهواسطه ژنتیک (طبیعت) ما یا با تربیت، تجربیات و محیط ما شکل می گیرد؟

درگذشته، نظریه ‌پردازان و فلاسفه غالباً رویکردی یکسان داشتند و از اهمیت طبیعت یا تربیت حمایت می کردند، اما امروزه بیشتر متفکران معتقدند که ترکیبی از این دو نیرو است که درنهایت شخصیت ما را شکل می دهد. نه تنها این، بلکه تعامل مداوم بین ژنتیک و محیط می تواند بهشکل دهی شخصیت کمک کند.

بهعنوان مثال، شما ممکن است از نظر ژنتیکی مستعد دوستانه بودن و کنار آمدن باشید، اما کار کردن دریک محیط پر فشار می تواند باعث شود که شما نسبت بهآنچه ممکن است دریک شرایط متفاوت قرار بگیرید، شخصیت متفاوتی داشته باشید.

دوک داستانی از پسران دوقلوی یکسان که پس از تولد از هم جدا شده اند نقل می کند. بهعنوان دو فرد بزرگسالان، این دو مرد با زنانی با همین شرایط ازدواج کردند، مشاهده شد که این افراد سرگرمی‌ های مشابهی دارند، و سطوح مشابهی از ویژگی‌ های خاصی داشتند که براساس ارزیابی‌ های شخصیت اندازه‌ گیری شد.

این موارد نمونه هایی هستند که پایه و اساس این ایده را فراهم می کند که شخصیت ما تا حد زیادی از کنترل ما خارج هستند. این دو مطالعه بهاین موضوع اشاره دارد که شخصیت ما بهجای اینکه توسط محیط و تجربه‌ های منحصر بهفرد ما شکل بگیرند، بیشتر تحت تاثیر ژنتیک ما شکل می گیرد.

ژنتیک قطعا اهمیت بسیار زیادی درشکل گیری شخصیت دارد، اما مطالعات دیگر نشان می ‌دهند که تربیت و حتی فرهنگ ما با طرح ژنتیکی ما برای شکل دادن شخصیت ما تعامل دارد.

اما دوک اظهار داشت که تغییر شخصیت هنوز هم امکان پذیر است. شاید صفات اصلی درطول زندگی پایدار و غیر قابل تغییر باشد، اما دوک معتقد است که خصوصیاتی که درزیرمجموعه صفات اصلی قرار می گیرند قابل تغییر است. بهاعتقاد او، این خصوصیات “میانی” می تواند تغییر کند.

بنابراین حال این سوال پیش می آید که دقیقاً این خصوصیاتی که عنوان “میانی” می گیرند چه هستند؟

دوک پیشنهاد می کند که باورها و سیستم های اعتقادی نقش مهمی درشکل گیری شخصیت زیر سطح صفات گسترده بازی می کنند. درحالی که تغییر برخی جنبه‌ های شخصیت شما ممکن است چالش برانگیز باشد، می ‌توانید بهطور واقع ‌بینانه با تغییر برخی از باورهای زیربنایی که بهشکل و کنترل نحوه بیان شخصیت شما کمک می‌کنند، مقابله کنید.

نظریه پردازان دیگر نیز بیان کرده‌ اند که عواملی مانند اهداف و استراتژی ‌های مقابله نقش اصلی درتعیین شخصیت ایفا می‌ کنند. برای مثال، درحالی که ممکن است شما بیشتر تیپ شخصیتی A داشته باشید، می ‌توانید مهارت ‌های مقابله ای جدید و تکنیک ‌های مدیریت استرس که بهشما کمک می ‌کنند فرد آرام تری شوید، را یاد بگیرید.

دوک دریک مقاله درسال ۲۰۰۸ اینگونه توضیح داد : “عقاید مردم شامل نمایش ذهنی آن‌ ها از طبیعت و عملکرد خود، روابط و دنیای آنهاست. انسان ‌ها از کودکی این باورها و نمایش آن ها را توسعه می‌ دهند و بسیاری از نظریه پردازان برجسته شخصیت معتقدند که این باورها بخش بنیادی شخصیت هستند.”

چرا تمرکز بر روی اعتقادات؟ با اینکه تغییر باورها و اعتقادات لزوما آسان نیست، اما می تواند نقطه شروع خوبی را ارایه ‌دهد. باورهای ما خیلی از جهات زندگی ما را شکل می دهند، از این که چگونه خودمان و دیگران را می ‌بینیم، چگونه درزندگی روزمره عمل می‌ کنیم، چگونه با چالش‌ های زندگی برخورد می ‌کنیم و چگونه با افراد دیگر ارتباط برقرار می ‌کنیم، تمامی این ها تحث تاثیر باورهای ما است.

اگر بتوانیم تغییرات واقعی را درباورهای خود ایجاد کنیم، این چیزی است که ممکن است تاثیر زیادی بر رفتارها و احتمالا دربرخی جنبه‌ های شخصیت ما داشته باشد.

بهعنوان مثال، اعتقادات مربوط بهخود از جمله ویژگی ها یا خصوصیات شخصی ثابت یا انعطاف پذیر را درنظر بگیرید. اگر فکر می ‌کنید که فهم شما درسطح ثابتی قرار دارد، پس برای عمیق‌ تر کردن تفکر خود قدم بردارید. اگر این ویژگی‌ ها را قابل ‌تغییر درنظر بگیرید، بهاحتمال زیاد تلاش بیشتری خواهید کرد تا خود را بهچالش بکشید و ذهن خود را وسعت دهید.

بدیهی است که اعتقادات مربوط بهخود درهر فرد، نقش اساسی درنحوه عملکرد افراد دارد، اما محققان دریافتند که افراد می توانند باورهای خود را تغییر دهند تا رویکردی منعطف تر نسبت بهویژگی های خود داشته باشند.

تحقیقات دوک نشان داده است که چگونه ستایش بچه ها می تواند بر باورهای آن ها نسبت بهخودشان تأثیر بگذارد. بچه هایی که بهخاطر هوش شان مورد تحسین و ستایش قرار می‌ گیرند، تمایل دارند باورهای تئوری ثابتی را درمورد ویژگی‌ های شخصی خود حفظ کنند. این کودکان بههوش خود بهعنوان یک ویژگی تغییر ناپذیر نگاه می ‌کنند؛ از سوی دیگر، کودکانی که بهخاطر تلاش ‌هایشان، تحسین می شوند، بهطور معمول هوش شان را انعطاف ‌پذیر تلقی می ‌کنند. دوک یافته ‌است که این کودکان درمواجهه با مشکل پافشاری می ‌کنند و اشتیاق بیشتری برای یادگیری دارند.

با این تفاسیر یک سوال مطرح می شود که “برای تغییر شخصیت خود واقعاً چه کاری می توانیم انجام دهیم؟”

تغییر از یک فرد درون ‌گرا بهفردی برون‌ گرا ممکن است شدیدا دشوار (یا حتی غیرممکن) باشد، اما متخصصان بر این باورند که راه هایی وجود دارد که شما می ‌توانید با استفاده از آن تغییرات واقعی و پایدار درجنبه‌ های شخصیت خود ایجاد کنید.

  • روی تغییر عادات خود تمرکز کنید. روانشناسان کشف کرده‌ اند که افرادی که ویژگی‌ های شخصیتی مثبت (مانند مهربانی و صداقت) دارند، با پاسخ های همیشگی درگیر می شوند. عادت را می توان آموخت، پس تغییر پاسخ‌ های معمول خود درطول زمان یک راه برای تغییر شخصیت است. البته ایجاد یک عادت جدید و یا شکستن یک عادت قدیمی هرگز آسان نیست و مستلزم زمان و تلاش جدی است. با تمرین کافی، این الگوهای جدید رفتاری سرانجام بهماهیت دوم تبدیل می شوند.
  • باورها و اعتقادات خود را تغییر دهید. اگر باور دارید که نمی ‌توانید تغییر کنید، قطعا تغییر نخواهید کرد. اگر می ‌خواهید کمی اجتماعی تر شوید، اما باور دارید که درون ‌گرایی شما یک ویژگی ثابت، دائمی و غیر قابل ‌تغییر است، پس شما هرگز سعی نخواهید کرد که بهسمت اجتماعی تر شدن قدم بردارید. اما اگر شما باور داشته باشید که ویژگی ‌های شخصی شما قابل ‌تغییر است، احتمال بیشتری وجود دارد که تلاش کنید تا بههدف موردنظرتان برسید.
  • روی فرآیند تمرکز کنید. تحقیقات دوک بهطور مداوم نشان داده است که تحسین تلاش ها بهجای توانایی ها ضروری است. بهجای این که فکر کنید “من خیلی باهوش هستم” یا “بسیار با استعداد هستم”، این افکار را با جملات “من واقعا سخت کار کردم” یا “راه خوبی برای حل این مشکل پیدا کردم” جایگزین کنید، با تغییر طرز فکر رشد بهجای یک طرز فکر ثابت، ممکن است متوجه شوید که تجر بهتغییر و رشد واقعی راحت‌ تر است.
  • تا انجامش نداده ای اعتباری ندارد. کریستوفر پترسون یک روانشناس مثبت است که متوجه شد که شخصیت درون گرای او ممکن است تأثیر مضر بر حرفه وی بهعنوان یک روانشناس داشته باشد. برای غل بهبر این ویژگی، او تصمیم گرفت که شروع بهبازیگری درشرایطی که خواهان آن بود، مانند سخنرانی برای یک کلاس پر از دانش آموز و یا ارائه سخنرانی دریک کنفرانس. درنهایت، این رفتارها بهسادگی بهس ماهیت دوم تبدیل می شوند. درحالی که او اشاره کرد که هنوز هم فردی درونگرا است، اما یاد گرفت که چگونه درزمان نیاز تبدیل بهفردی برون گرا شود.
همچنین بخوانید: فال شخصیت شناسی

و اما سخن پایانی…

درست است که تغییر شخصیت کار راحتی نیست و تغییر برخی ویژگی‌ های گسترده ممکن است هرگز بهطور کامل امکان پذیر نباشد. اما محققان بر این باورند که کارهایی وجود دارند که می ‌توانید انجام دهید تا قسمت‌ های خاصی از شخصیت خود، جن به‌هایی که درزیر سطح آن ویژگی‌ های گسترده وجود دارند را تغییر دهید. روشی که شما عمل می ‌کنید، فکر می کنید و درزندگی روزمره خود اعمال می کند، می تواند موجب تغییرات واقعی شود.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment