چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنیم؟ راهنمای ورود به بورس


چگونه وارد بورس شویم؟ سوالی که میتواند آینده مالی شما را دگرگون کند، بورس ایران محلی جذاب برای سرمایه گذاری است بهشرطی که قوائد آن را رعایت کنید. دراین مقاله تمام نکات ابتدایی جهت شروع سرمایه گذاری دربروس را فرا خواهید گرفت:

بهگزارش آلامتو بهنقل از مجله زنان و زندگی – علیرضا بانکی: هیچ کس نمی تواند بدون مراجعه بهیک کارگزاری رسمی و دریافت کد معاملاتی دربورس خرید و فروش سهام انجام دهد. برای انتخاب یک کارگزاری مناسب باید نکات مهمی را درنظر داشته باشید.

سرمایه گذاری دربورس یکی از راه های افزایش سرمایه است. خیلی ها دوست دارند که با پس اندازشان وارد بازار سرمایه شوند و از طریق بورس بهداد و ستد بپردازند. با وجود این که شرکت های بورسی درکشور شکل گرفته و هر روز رادیو و تلویزیون و روزنامه ها درمورد شاخص و حباب و افت و خیزهای بورس تهران صحبت می کنند اما خیلی ها هنوز با مفهوم این بازار آشنایی ندارند.

خیلی از کسانی که علاقه مند بهفعالیت دراین بازار هستند فکر می کنند هر روز باید بهتالار بورس بروند و درمیان هیاهو و سر و صدایی که برای ما تبدیل بهنمادی از بورس شده، سهام خرید و فروش کنند.

درصورتی که ورود بهبورس ربطی بهاین تالار ندارد و همه چیز بهکارگزاری ها ختم می شود. درواقع باید این را بدانید بدون انتخاب کارگزاری نمی توانید وارد بورس شوید.

همچنین بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری دربورس

کارگزاری چیست؟

درگام اول بهتر است بدانید کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را دربازار بورس بازی می کنند. آنها دراین نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند.

بهعبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند و بهدو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند. خرید و فروش سهام شرکت های بورسی دربازار، فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است. بهاین ترتیب اطلاعات مربوط بهمعاملات مانند تعداد سهام، قیمت مورد معامله و تعداد خریدار و فروشنده هر روز دردسترس قرار می گیرد.

کارگزاران طی تشریفات و آزمون های متعدد و خاصی انتخاب می شوند و مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت می کنند. کارگزاران بهحساب مشتری خود وارد بازار می شوند و بهوکالت از سوی او اقدام بهمعامله می کنند. بدون انتخاب یک کارگزار نمی توانید دربورس فعالیت کنید. هر کسی که علاقه مند بهفعالیت دربورس است باید یک کارگزار مناسب برای خودش انتخاب کند.

همچنین بخوانید: بهترین سرمایه گذاری درایران

کدام کارگزار مناسب من است؟

سرمایه گذاران دائمی و بزرگ بورس هر کدام با کارگزار معینی کار می کنند. بهغیر از کارگزارانی که بهتازگی مجوز مشاوره و سبدگردانی دریافت کرده اند، سایر کارگزاران اجازه ارائه مشاوره بهسرمایه گذاران را دارند. اما نکته مهم این است که برای آنها تفاوتی نمی کند سرمایه گذار چه سهمی بخرد و بفروشد، آنها تنها کارمزد خود را دریافت خواهندکرد.

درنتیجه این سرمایه گذار است که باید با توجه بهخواسته خود از بورس کارگزار خود را انتخاب کند. قابلیت انجام سریع سفارش مشتری، داشتن اطلاعات مربوط و کافی، داشتن سیستم های داخلی مناسب، حجم سرمایه گذار از جمله مهم ترین معیارها برای انتخاب کارگزار است.

درانتخاب کارگزار باید دقت کرد برای چه مقدار سرمایه هایی کار می کند و آیا سرمایه ما درحدی است که کارگزار آن را جدی بگیرد. اصولا کارگزاران بهنسبت حجم سرمایه افراد، آنها را دراولویت قرار می دهند. فرضا کارگزاری که اکثر مشتریان آن دارای سرمایه های بالای یک میلیارد ریال باشند، برای سرمایه گذار با سرمایه 100 میلیون ریال مناسب نیست.

تعداد مراجعه کنندگان بهکازگزار هم معیار مهمی است. بهاین معنی که آیا کارگزار فرصت رسیدگی بهدرخواست های همه مشتریان را دارد؟ چرا که درغیر این صورت شاید بهعلت نداشتن فرصت برای انجام درخواست های خرید و فروش مشتریان درخواست ها بهروزهای بعد موکول شود و این مسئله با توجه بهارزش زمان درمعاملات بورس ممکن است موجب از دست رفتن برخی فرصت ها شود.

اشخاص حقیقی که با یک سرمایه محدود وارد بازار بورس می شوند بهتر است سراغ کارگزاری هایی که مشتریان حقوقی دارند، نروند.

چگونه وارد بورس شویم؟


کارگزار با خدمات محدود

کارگزار با خدمات محدود، کارگزاری است که صرفا خرید و فروش را انجام می دهد و کارمزد دریافت می کند. کارگزار با خدمات محدود، نسبت بهکارگزار با خدمات کامل، کارمزد کمتری دریافت می کند و درعوض، خدماتی که بهمشتریان ارائه می دهد، کاملا محدود است. خدمات کارگزاری با خدمات محدود می تواند شامل قیمت های لحظه ای سهام، عرضه و تقاضای بازار، حجم معاملات روزانه و درگاهی موارد، مشاوره دادن بهسرمایه گذاران درهنگام ثبت سفارش باشد. برای تازه واردها انتخاب کارگزار محدود توصیه می شود اما بهتر است پس از زمانی فعالیت بهدنبال یک کارگزار با خدمات کامل باشد.


کارگزار با خدمات کامل

کارگزاری ها با خدمات کامل خدمات متنوع و کاملی بهمشتریان خود ارائه می کنند، این خدمات شامل مشاوره، برنامه ریزی مالی، مدیریت سبد سهام و… نیز هست.

کارگزار با خدمات کامل، علاوه بر خدمات خرید و فروشی که کارگزار با خدمات محدود انجام می دهد، خدمات دیگری مانند خبرنامه های تحلیلی که بهصورت روزانه، هفتگی و ماهانه ارائه می شوند، ارائه تحلیل درمورد پرتفوی سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری، محاس بهریسک و بازده درمورد سرمایه گذاری هر شخص حقیقی و حقوقی را ارائه می کنند. کسانی که بهدنبال حضور ماندگار و قوی دربورس هستند بهتر است سراغ این نوع کارگزاری ها بروند.


کارگزاری ها کجا هستند؟

تقریبا درهمه شهرهای بزرگ کشور کارگزاری های رسمی بورس وجود دارند. شما برای اطلاع از آدرس و درجه اعتبار آنها می توانید بهسایت اینترنتی سازمان بورس سری بزنید و درجریان جزییات فعالیت های آنان قرار بگیرید. اگر درشهری کارگزاری بورس وجود نداشت شعب مخصوص بانک ملی وظیفه آنها را انجام می دهند.

شما نمی توانید بهطور مستقیم اقدام بهخرید سهام یک شرکت دربورس یا فرابورس کنید، برای این کار لازم است سفارش خود را بهیک کارگزار بدهید تا آن کارگزار سهام مورد نظر شما را خریداری کند. معاملات دربورس اوراق بهادار تهران از طریق کارگزاران انجام می شود. این کارگزاران درانجام معاملات نقش نماینده خریدار یا فروشنده را ایفا می کنند.

کازگزاران دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس و عضو بورس هستند. و سرمایه گذار می تواند برای معاملات اوراق بهادار کارگزار خود را با توجه بهمعیارهایی از قبیل انجام بهموقع سفارش، داد و ستد سهام با مناسب ترین قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبی انتخاب کند.


چگونه وارد بورس شویم؟

دریافت کد سهام داری

از آنجا که داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از سیستم رایانه ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد سهامداری منحصر بهخود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن بهخرید و فروش اوراق بهادار بپردازد.

کد معاملاتی، شناسه ای هشت کاراکتری است که براساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه گذار- از جمله کد ملی او- و بهصورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می شود. کد معاملاتی سرمایه گذار منحصر بهفرد است و هر سرمایه گذار یک کد معاملاتیدارد. دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزار و با ارائه مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و شماره ملی) و فقط برای یک بار انجام می شود.


دریافت فرم دستور خرید

پس از آنکه سهم مورد نظر خود را براساس تحلیل، انتخاب و برای خرید سهام بهیک شرکت کارگزاری مراجعه کردید باید فرم مخصوص خرید سفارش سهام را از کارگزار دریافت کنید تا از طریق آن سهم مورد نظرتان را سفارش دهید. دراین فرم اطلاعات مورد نیاز مانند مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار و چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می شود. تعیین قیمت اوراق بهادار بر عهده مشتری است او می تواند خرید یا فروش اوراق بهادار را درقیمت شمخصی تقاضا کند یا اینکه تعیین قیمت را بهکارگزار و شرایط بازار واگذار کند.

درواقع سهامداران باید بهاین نکته توجه کنند درصورتی که قیمت مورد نظر خود را درفرم قید نکنند، کارگزار این سهام را بهقیمت روز بازار خریداری می کند و ممکن است بهقیمت بالاتری سهام مورد نظر را برای سهامدار خریداری کند و سهامدار کنترلی روی قیمت مورد نظر خود نداشته باشد.

چگونه وارد بورس شویم؟


واریز وجه بهحساب کارگزار

پس از اعلام تصمیم نهایی خرید سهام بهکارگزار و تکمیل فرم های مربوط بهسفارش خرید، کارگزار مربوطه یک شماره حساب بانکی بهسهامدار اعلام خواهدکرد که باید وجه مربوط بهخرید سهام بهاین شماره حساب واریز شود، چنانچه پس از خرید سهام رقم واریزشده کمتر یا بیشتر از مبلغ کل سهام باشد ما بهالتفاوت آن با سهامدار محاس بهخواهدشد.


دریافت برگه گواهی خرید سهام

پس از آن که کارگزار، سهام یک شرکت را خریداری کرد و کلیه مدارک نقل و انتقال آن سهام بهتایید مراجع مربوط رید، یک گواهی یا سند برای سهامدار صا درمی شود که معرف مالکیت سهام آن شرکت است. این برگه معمولا درطول یک دوره دو هفته ای یا شاید بیشتر صا درمی شود و هر سهامدار می تواند با مراجعه بهکارگزار خود برگه گواهی خرید سهام را دریافت کند. دراین برگه کد سهامداری، نام سهامدار و همچنین میزان سهام خریداری شده درج شده است.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment