مهمترین کارکردهای آماری در اکسل


آمار در یک قالب خاص نمایش داده می شود ، به طوری که در تراکم داده ها به اعداد مهم نیز کمک می کند ، همانطور که در تمام سطوح زبان های برنامه نویسی وجود دارد ، بنابراین روش های آماری اطلاعات معنی دار را ارائه می دهند و آمار به ساده سازی داده های پیچیده کمک می کند تا به راحتی قابل فهم باشند.

تابع تاریخ اکسل

 • تابع Excel DATE وقتی می خواهید مقدار تاریخ را بدست آورید ، از مقادیر سال ، ماه و روز به عنوان آرگومان ورودی استفاده می کنید.
 • این شماره سریال را به نمایندگی از تاریخ مشخص شده در اکسل برمی گرداند.

عملکرد مقدار Excel Date

 • یکی از مهمترین کارکردهای موجود در اکسل عملکرد Excel DATE VALUE است که برای موقعیت هایی که در آن تاریخ به عنوان متن ذخیره می شود ، مناسب ترین است.
 • این تابع تاریخ را از قالب متن به شماره سریالی تبدیل می کند که اکسل آن را به عنوان تاریخ می شناسد.

عملکرد روز اکسل

 • هنگامی که می خواهید مقدار امروز (از ۱ تا ۳۱) را از یک تاریخ خاص دریافت کنید ، از عملکرد Excel DAY استفاده می شود.
 • بسته به سابقه کاربر به عنوان ورودی ، مقداری بین ۰ تا ۳۱ برمی گرداند.

Excel عملکرد HOUR

 • وقتی می خواهید مقدار شماره HOUR را از یک مقدار زمانی خاص دریافت کنید ، عملکرد Excel HOUR قابل استفاده است.
 • بسته به مقدار زمانی که به عنوان ورودی استفاده می شود ، بین ۰ (۱۲:۰۰ AM) و ۲۳ (۱۱:۰۰ PM) بازمی گردد.

تابع MINUTE اکسل

 • وقتی می خواهید مقدار عدد صحیح MINUTE را از یک مقدار زمانی مشخص دریافت کنید ، می توان از عملکرد MINUTE Excel استفاده کرد.
 • بسته به مقدار زمانی که به عنوان ورودی استفاده می شود ، مقداری بین ۰ تا ۵۹ برمی گرداند.

عملکرد اکسل NETWORKDAYS

 • وقتی می خواهید تعداد روزهای کاری را بین دو تاریخ خاص دریافت کنید ، عملکرد Excel NETWORKDAYS قابل استفاده است.
 • آخر هفته ها بین تاریخ های مشخص شمرده نمی شوند (بطور پیش فرض ، آخر هفته ها شنبه و یکشنبه). هرگونه تعطیلات خاص نیز ممکن است از این امر مستثنا باشد.

عملکرد اکسل NETWORKDAYS.INTL

 • عملکرد Excel NETWORKDAYS.INTL هنگامی که می خواهید تعداد روزهای کاری را بین دو تاریخ مشخص دریافت کنید ، قابل استفاده است. آخر هفته ها و تعطیلات شمرده نمی شوند ، که هر دو را می توان توسط کاربر تنظیم کرد.
 • همچنین می تواند تعطیلات آخر هفته را مشخص کند (برای مثال ، می توانید جمعه و شنبه را به عنوان آخر هفته یا یکشنبه فقط به عنوان آخر هفته انتخاب کنید).

تابع SECOND اکسل

 • از تابع Excel SECOND برای بدست آوردن مقدار صحیح ثانیه از مقدار زمانی مشخص استفاده می شود.
 • بسته به مقدار زمانی که به عنوان ورودی استفاده می شود ، مقداری بین ۰ تا ۵۹ برمی گرداند.

تابع امروز اکسل

 • از تابع Excel TODAY برای دریافت تاریخ فعلی می توان استفاده کرد.
 • این شماره سریال را به نمایندگی از تاریخ فعلی باز می گرداند.

اکسل عملکرد WEEKDAY

 • از تابع Excel WEEKDAY می توان برای به دست آوردن روز هفته به عنوان شماره ای برای تاریخ مشخص استفاده کرد.
 • این عدد را بین ۱ تا ۷ بازمی گرداند و نشان دهنده روز مربوط به هفته است.

تابع WORKDAY اکسل

 • عملکرد Excel WORKDAY هنگامی که می خواهید تاریخ را بعد از تعداد مشخصی از روزهای کاری دریافت کنید ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 • به طور پیش فرض ، شنبه و یکشنبه آخر هفته ها را می گذرانید.

تابع WORKDAY.INTL اکسل

 • عملکرد Excel WORKDAY.INTL هنگامی که می خواهید تاریخ را پس از تعداد مشخصی از روزهای کاری دریافت کنید ، قابل استفاده است.
 • در این پست می توانید آخر هفته را غیر شنبه و یکشنبه تنظیم کنید.

تابع FALSE Excel

 • اکسل FALSE مقدار منطقی FALSE را برمی گرداند.
 • این هیچ استدلال ورودی را ندارد.

عملکرد IF اکسل

 • عملکرد Excel IF برای موقعیت هایی که می خواهید یک وضعیت را ارزیابی کنید مناسب است.
 • اگر TRUE و مقدار دیگر FALSE مقدار برگشت کنید.

عملکرد IFS اکسل

 • Excel IFS برای موقعیت هایی مناسب است که می خواهید چندین شرایط را همزمان تست کنید و سپس نتیجه را مطابق با آن برگردانید.
 • این بسیار مفید است زیرا نیازی به ایجاد فرمول های با همپوشانی طولانی نیست که گیج کننده باشد.

عملکرد IFERROR اکسل

 • عملکرد Excel IFERROR برای برخورد با یک فرمول که به غلط ارزیابی می شود مناسب است.
 • می توانید مقداری را تعیین کنید تا نشان دهد آیا فرمول خطایی را برگرداند یا خیر.

تابع اکسل INT

 • وقتی می خواهید قسمت مناسب شماره را بدست آورید ، می توانید از عملکرد Excel INT استفاده کنید.

عملکرد MOD Excel

 • عملکرد تقسیم Excel MOD هنگامی که می خواهید هنگام تقسیم یک عدد به دیگری ، باقی مانده را بدست آورید.
 • این مقدار عددی را نشان می دهد که بخش را با تقسیم عدد دیگر نشان می دهد.

تابع اکسل RAND

 • از توابع Excel RAND می توان استفاده کرد که می خواهید اعداد تصادفی به طور مساوی بین ۰ و ۱ توزیع کنید.
 • یک عدد را بین ۰ و ۱ برمی گرداند.

تابع RANDBETWEEN اکسل

 • عملکرد Excel RANDBETWEEN را می توان مورد استفاده قرار داد که می خواهید اعداد تصادفی به طور مساوی بین یک محدوده فوقانی و تحتانی تعریف شده توسط کاربر توزیع کنید.
 • این یک عدد را بین محدوده بالا و پایین که توسط کاربر مشخص شده است برمی گرداند.

تابع ROUND اکسل

 • وقتی می خواهید یک عدد گرد را به تعداد مشخصی از شماره ها برگردانید ، عملکرد Excel ROUND قابل استفاده است.

تابع SUM اکسل

 • از عملکرد Excel SUM می توان برای اضافه کردن همه شماره ها در طیف وسیعی از سلول ها استفاده کرد.

عملکرد Excel SUMIF

 • در صورت برآورده شدن شرط مشخص ، می توانید از عملکرد Excel SUMIF استفاده کنید.

عملکرد Excel SUMIFS

 • در صورت برآورده شدن چندین معیار خاص ، می توانید از عملکرد Excel SUMIFS استفاده کنید.

عملکرد Excel SUMPRODUCT

 • عملکرد Excel SUMPRODUCT می تواند زمانی استفاده شود که می خواهید دو یا چند گروه را در آرایه ها ضرب کنید و سپس مبلغ آنها را بدست آورید.

عملکرد اکسل RANK

 • وقتی می خواهید یک شماره را در برابر لیست اعداد قرار دهید ، از عملکرد Excel RANK استفاده می شود.
 • این عدد را برمی گرداند که نشانگر ترتیب نسبی عدد در مقابل لیست اعداد است.

تابع AVERAGE اکسل

 • تابع Excel AVERAGE هنگامی که می خواهید میانگین (میانگین حسابی) برای آرگومان های مشخص شده بدست آورید ، قابل استفاده است.

تابع AVERAGEIF اکسل

 • تابع Excel AVERAGEIF می تواند مورد استفاده قرار گیرد که می خواهید میانگین (میانگین) کلیه مقادیر را در طیف وسیعی از لیست هایی که معیار مشخصی را برآورده می کنند ، بدست آورید.

تابع AVERAGEIFS اکسل

 • وقتی می خواهید میانگین (میانگین) کلیه لیست ها در یک دامنه متناسب با معیارهای چندگانه را بدست آورید ، عملکرد Excel AVERAGEIFS قابل استفاده است.

تابع COUNT اکسل

 • از تابع Excel COUNT می توان برای شمارش تعداد لیست های حاوی شماره استفاده کرد.

تابع COUNTA اکسل

 • وقتی می خواهید همه لیست ها را در یک محدوده غیر خالی بشمارید ، عملکرد Excel COUNTA قابل استفاده است.

عملکرد COUNTBLANK اکسل

 • عملکرد اکسل COUNTBALNK می تواند مورد استفاده قرار گیرد وقتی که شما باید تمام لیست های خالی را در یک محدوده حساب کنید.

تابع COUNTIF اکسل

 • وقتی می خواهید تعداد لیست هایی که معیارهای خاصی را برآورده می کنند ، از عملکرد COUNTIF Excel استفاده کنید.

تابع COUNTIFS اکسل

 • وقتی می خواهید تعداد لیست هایی که معیارهای یک یا چند را دارند ، شمارش کنید ، می توانید از عملکرد COUNTIFS Excel استفاده کنید.

عملکرد بزرگ اکسل

 • برای بدست آوردن بیشترین مقدار از مجموعه ای از لیست ها یا آرایه ها می توان از تابع Excel LARGE استفاده کرد به عنوان مثال ، می توانید سومین مقدار بزرگ را از یک لیست دریافت کنید.

توابع Excel MAX و Excel MIN

 • وقتی می خواهید بیشترین مقدار را از مجموعه مقادیر دریافت کنید ، می توان از عملکرد MAX Excel استفاده کرد.
 • وقتی می خواهید کمترین مقدار را از مجموعه ای از مقادیر دریافت کنید ، عملکرد Excel MIN قابل استفاده است.

عملکرد کوچک اکسل

 • از تابع Excel SMALL می توان برای بدست آوردن کمترین مقدار از مجموعه لیست ها استفاده کرد.
 • به عنوان مثال ، می توانید سومین مقدار کمترین مقدار را از یک مجموعه لیست دریافت کنید.

تابع اکسل FIND

 • وقتی می خواهید یک رشته متن را در یک متن دیگر قرار دهید و از موقعیت آن استفاده کنید ، می توان از عملکرد Excel FIND استفاده کرد.
 • این عدد را برمی گرداند که نشان دهنده موقعیت شروع سریال است که در یک سری دیگر پیدا می کنید. این یک عملکرد حساس مورد است.[۱]

پست های مرتبط

Leave a Comment