مشخصات و نشانه های افراد خودشیفته


خودشیفتگی یکی از ویژگی‌های شخصیتی است که ممکن است دیگران را از شما دور کند اما چگونه بفهمیم که یک انسان خودشیفته هستیم؟


خود شیفتگی چیست؟

خودشیفته کیست؟ همه ی ما با ویژگی های افراد خود شیفته آشنا هستیم و از برخی خصوصیات خاص برای توصیف آن ها استفاده می کنیم.

شاید بتوان گفت که فرد خود شیفته همواره سعی دارد خود را موجه جلوه داده و نیازهایش را دراولویت بالاتری نسبت بهنیازهای شما قرار دهد. این فرد می تواند همسر سابقتان باشد و یا شاید همکاری که بهطور مرتب درجلسات کاری، کلام شما را قطع می کند و از دستاوردهای خود می گوید حتی اگر چندان هم چشمگیر نباشند. اما سوالی که پیش می آید این است که چطور می توان یک خود شیفته ی واقعی (کسی که با اختلال شخصیت خود شیفتگی یا NPD مواجه است) را شناسایی کرد؟

تحقیقات نشان می دهند که درهر کشوری، ۱ تا ۶ درصد از جمعیت ممکن است NPD داشته باشند و حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد از این افراد را مردان تشکیل می دهند. بنابراین ، هر کسی که دارای حرکات خود محورانه است نمی تواند دراین گروه قرار گیرد. اما یک نکته شایان توجه وجود دارد و آن این است که یک خود شبفته ی واقعی، بنا بر تعریف کسی است که دارای الگوهای گسترده و شدید گرایش بهبزرگ نمایی، نیاز بهتحسین و عدم همدردی باشد و این علائم را از اوایل بلوغ نشان دهد.

کوری نیومن، استاد روانشناسی مدرسه پزشکی پرلمن دانشگاه پنسیلوانیا که کتابی را درمورد اختلال شخصیت خود شیفتگی نوشته دراین خصوص می گوید: این صفات می توانند بهروش های مختلفی بروز داده شوند.

وی توضیح می دهد که NPD یک وضعیت ذهنی است که افراد مبتلا بهآن با حساسیت بیشتری بهخود اهمیت می دهند اما پشت این ماسک اعتماد بهنفس شکننده ای وجود دارد که نسبت بهکوچکترین انتقادها آسیب پذیر است.

چه چیزی باعث خود شیفتگی می شود؟

دقیقا نمی توان گفت که چه چیزی باعث خود شیفتگی می شود، اما هم ژنتیک و هم تربیت ممکن است دربروز این عارضه نقش داشته باشند.

نیومن می گوید: تا حدودی، شخصیت ها بهارث برده می شوند اما اگر کسی از کودکی همواره تحسین شود و همیشه گفته شود که او از سایر بچه ها بهتر است و هیچ محدودیتی برای او درنظر گرفته نشود، ممکن است بعدها بهخود شیفتگی مبتلا شود. از سوی دیگر، برخی محققان معتقدند که نادیده گرفته شدن از جانب والدین نیز می تواند بهبروز خود شیفتگی کمک کند.

چگونه با یک فرد خود شیفته رفتار کنیم؟

بهتر است بهطور نامحسوسی نسبت بهآن ها بی تفاوت باشیم. نیومن می گوید گر مجبورید با یک فرد خود شیفته کار کنید و یا قصد دارید با او اشنا شوید بهتر است طوری رفتار نکنید که او فکر کند از او دوری می کنید. درگفتگوها، بگذارید شخص خود شیفته آخرین کلمه را بگود، زیرا اگر این کار را نکنید، ممکن است بهیک مبارزه دعوت شوید.

اگر فرد خود شیفته یکی از اعضای خانواده شماست ، دوری کردن نامحسوس احتمالا موثر نخواهد بود، اما هنوز هم بهتر است مرزهایی را بین خودتان و او مشخص کنید.

نیومن می گوید: اگر آنها همیشه از شما پول قرض می کنند و هرگز، آن پول را پس نمی دهند، بهتر است بهصورت واضح بگویید که آن روزها تمام شده است و دراسرع وقت، محدودیت ها و مرزهایی را بین خود و او تعیین کنید.

همچنین بخوانید: عشق افراد خودشیفته

نشانه های یک شخصیت خود شیفته

اگر تعاریف ارائه شده از شخصیت خود شیفته بهنظرتان آشنا می آیند، بهسرعت فردی را که می شناسید متهم بهداشتن چنین شخصیتی نکنید.


  1. آنها بهنحو مبالغه آمیزی احساس مهم بودن می کنند

نیومن می گوید: افراد مبتلا بهNPD می خواهند بدون کسب موفقیت ها و یا امتیازات لازم، همواره بهعنوان یک فرد برتر شناخته شوند.

آنها همواره توانایی های خود را بیش از حد جلوه می دهند درحالی که توانایی ها و ارزش های دیگران را تحقیر می کنند و حتی ممکن است هنگامی که ستایش و تحسینی را که سزاوارش نیستند دریافت نمی کنند شگفت زده شوند. دراغلب اوقات، اگر موفق نباشند، راهی را برای سرزنش دیگران یا جامعه پیدا خواهند کرد، اما هرگز خودشان را مقصر نمی دانند.


  1. افراد خود شیفته بر این باورند که خاص یا منحصر بهفرد هستند

خوب همه ی ما فکر می کنیم فرد خاصی هستیم اما افراد مبتلا بهNPD دراین امر هم زیاده روی می کنند و معتقدند که فرد فوق العاده ویژه ای هستند که تنها افراد بسیار خاص می توانند درکشان کنند. خب این نفرت انگیز است، درست است؟ بههمین دلیل است که اغلب اوقات افراد مبتلا بهخود شیفتگی بهدنبال افرادی هستند که از خودشان بهتر باشند. این امر حتی بهپزشکانی که بهآنها مراجعه می کنند نیز مربوط می شود.

نیومن می گوید: هنگامی که افراد مبتلا بهخود شیفتگی بهدرمان نیاز پیدا می کنند، بهشدت مراقبند که تنها توسط بهترین پزشکان ویزیت شوند.

آنها بههر درمانگری مراجعه نمی کنند و نمی خواهند یک پزشک تازه فارغ التحصیل شده آن ها را معاینه کند بلکه می خواهند توسط بهترین پزشک ویزیت شوند.


  1. افراد خود شیفته نیاز دارند که بهشدت تحسین شوند

علی رغم این واقعیت که افراد مبتلا بهNPD غالبا متکبر هستند و با غرور رفتار می کنند، اعتماد بهنفسشان واقعا شکننده است. اینگونه افراد دوست دارند مدام مورد تحسین قرار گیرند و زندگی خود را بر این مبنا، پایه ریزی می کنند لذا وقتی مورد تحسین قرار نمی گیرند شوکه می شوند. این موضوع می تواند بالاخص درمورد روابط شان درست باشد.

نیومن می گوید: یک فرد خود شیفته تنها تا زمانی شما را دوست دارد که بهنحو مبالغه آمیزی از او تعریف کنید.

تا زمانی که اینگونه باشید یک چهره ی دوست داشتنی و فوق العاده از آن ها را خواهید دید که شما را غرق درتوجه و احساسات می کنند اما هنگامی که دست از تملق برداشتید چهره ی واقعی شان را خواهید دید که ممکن است واقعا شوکه کننده باشد و یا حتی ممکن است مانند یک شی بی ارزش دور انداخته شوید.


  1. افراد خود شیفته همواره قیافه ی حق بهجانب دارند

نیومن می گوید: افراد خود شیفته همواره حق بهجانب هستند. اغلب افراد خود شیفته معتقدند که قوانین برای آنها ساخته نشده و مانند شخصیت های قدرتمند و قهرمانان ملی رفتار می کنند.

این گونه افراد شما را وادار می کنند تا بر طبق میلشان رفتار کنید و همانی شوید که می خواهند و پس از آن هم هرگز از شما قدردانی نمی کنند. آنها هرگز از تحقیر افراد چه دوستشان باشد یا معشوقشان دست بر نمی دارند و هرگز حتی از این رفتار خود شرمنده نیز نمی شوند.


  1. افراد خود شیفته حس همدلی ندارند

افراد خود شیفته انسان های بدجنسی هستند زیرا قا در بههمدردی با درد های دیگران نیستند.

نیومن می گوید: گاهی اوقات فرد مبتلا بهNPD می تواند کاملا معقول بهنظر برسد و حتی درقضاوت هایش کاملا عاری از احساسات باشد درعوض وقتی که خودشان درمورد مشکلاتشان صحبت می کنند توقع دارند که مردم دلسوزانه بهتمام صحبت هایشان گوش داده و با آن ها همدردی کنند.


  1. افراد خود شیفته مدام بهدیگران حسادت می کنند و معتقدند که دیگران بهآنها حسادت می ورزند

افراد خودشیفته مدام خود را با دیگران، بهویژه افراد بسیار موفق، مقایسه می کنند.

نیومن میگوید، اگر آنها درزندگی خود بهموفقیتی ولو کوچک دست یابند مدام تصور می کنند که سایر افراد بهموفقیتشان حسودی می کنند.


  1. آنها رفتار متکبرانه و مغرورانه ای دارند

آیا تا بهحال با کسی قرار گذاشته اید که گران ترین نوشیدنی موجود درمنو را سفارش داده و با شما بسیار مهربان است اما با گارسن بسیار بی ادبانه و از سر غرور رفتار می کند؟ رفتار کردن همانند یک فرد افاده ای متکبر و شکایت از حماقت دیگران یکی دیگر از ویژگی های نفرت انگیز افراد خود شیفته است.


  1. افراد خود شیفته همواره درنظر دارند با یک فرد کامل و بی عیب و نقص قرار بگذارند

افراد خود شیفته ممکن است بهصورت دیوانه واری بهدنبال کسب قدرت، موفقیت و احترام سایر افراد باشند و این امر حتی درانتخاب شریک زندگیشان نیز تاثیر می گذارد.

تحقیقات نشان می دهد که افراد خود شیفته بهجذابیت ظاهری و موقعیت اجتماعی همسر آیندشان بیشتر از ویژگی هایی مانند مهربانی یا دلسوزی و یا حتی عشق اهمیت می دهند. درواقع زمانی که همسر آنها دارای شان بالای اجتماعی باشد غرور بی حد و حصری انها را فرا خواهد گرفت


  1. افراد خود شیفته معمولا از دیگران سو استفاده می کنند

احساس برتری افراد خود شیفته همراه با عدم همدردی آنها موجب می شود تا مدام از افراد دیگر برای رسیدن بهاهداف خود سو استفاده کنند. این یکی از ویژگی هاییست که می تواند افراد مبتلا بهخود شیفتگی را بهیک هیولا تبدیل کند.

اگر شما یک رئیس خود شیفته دارید، ممکن است او بدون هیچ حس ترحم و دلسوزی مدام از شما استفاده ابزاری کند. بههمین دلیل است که درصورت امکان باید از چنین افرادی دوری کنید.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment