فال روزانه : فال امروز 26 اسفند


فال روزانه 26 اسفند

امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟

همچنین ببینید: فال روزانه حافظ 26 اسفند

فروردین: ممكن است امروز بتوانید مشكلی را درمحل كارتان حل كنید و یا موقعیتی مناسب برای برتری  و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین شما می‌دانید كه این بخشی از یك نتیجه بزرگتر است كه برای زمانی با شما خواهد بود و برای این مشكل راه حل آسانی وجود ندارد. نتیجه گیری‌های شما درباره كارتان نگرانی‌هایی را ایجاد می‌كنند و دری بهروی درگیری شدید عاطفی برای شما باز می‌كند. زیركانه ترین سیاست شما الان این است كه مشغولیت‌های خود را كمتر كنید؛ بهخاطر اینكه یكباره می‌بینید كه دریك تعارض قرار می‌گیرید و حتی اگر برنده باشید باعث می‌شود بازنده شوید.

اردیبهشت: اكنون نیازی نیست كه بهسمت كارهای خود هجوم ببرید و بخواهید با عجله كارها را انجام دهید، بهخاطراینكه زمان كافی برای انجام آنها خواهید داشت، اگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه كننده است كه  آسان ترین راه را انتخاب كنید. درباره تصمیماتی كه باید بگیرید بهمقدار كافی فكر كنید. بهخاطر اینكه نتیجه كارهای شما بیشتر از آنچه كه شما فكر می‌كنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

خرداد: شما تا بهحال بسیار مراقب بودید تا كاری را انجام دهید كه از شما انتظار می‌رفت. اما اكنون زمان تفریح و گردش درزندگی شما فرا رسیده، حتی اگر وظایفی دارید كه باید برای اینكه لذت خود را بدست بیاورید آنها را انجام دهید. امروز اگر توجه  و تمركز كافی بر روی كاری كه انجام می‌دهید داشته باشید می‌توانید بسیار مفید واقع شوید و اگر بتوانید كارهایتان را امروز زودانجام دهید بعداز ظهر زمان كافی برای تفریح و خوشی خواهیدداشت.

تیر: شما احتمالا قادرید كه بحرانی كه درحال بوجود آمدن است را احساس كنید، حتی اگرآنها درظاهر خوب و عالی بنظر برسند. با وجود اینكه شما بهترین كاری كه می‌توانید را می‌كنید تا از آن پیشگیری كنید، اما این یك آزمایش نهایی است. نیروی غریزی‌تان بهشما می‌گوید كه عقب نشینی كنید،‌ اما احتمالا شما دریك جواب فعالانه‌ای پیشنهاد را ریشخند می‌كنید. همچنانكه مسئولیت شما می‌تواند راه ناپدید شده زندگی شما را مشخص كند. امروز زیاد بهخود مغرور نشوید كه ممكن است این اتفاق خوشایند برای‌تان نیفتد. درعوض، بهآنها بهعنوان بخشی از یك تغییر طولانی مدت درجریانات زندگی تان نگاه كنید.

مرداد: زندگی احتمالا امروز گیج كننده بهنظر برسد، اما این اوضاع آن ق درطولانی نخواهد بود تا بتواند كارهای شما را زیاد تحت تاثیر قرار دهد. دراواخر روز، بههر حال، ‌ممكن است احساس كنید كمی گیج شده‌اید، حتی اگر شما فقط درباره آنچه كه باید فردا انجام دهید فكر می‌كنید. اجازه ندهید فكركردن بهاینكه چق دركار برای انجام دادن دارید شما را  از پا درآورد و پریشان شوید. نگرانی‌های شما بسیار بدتر از حقیقت است. فقط آن كاری را بكنید كه می‌توانید و مطمئن باشید كه درهفته آینده اوضاع آرام خواهد شد و بهآرامش خواهید رسید.

شهریور: شما تمام تلاش‌تان را برای كنار آمدن و تحمل كردن همه شرایط انجام داده‌اید و اكنون احساس می‌كنید كه دررابطه با ناتوانی خود برای انجام دادن همه كارها درآستانه سقوط هستید. اكنون، بههر حال،‌ بهنظر می‌رسد نوسانات درراه دیگری هستند و شما مشتاقانه منتظر رد شدن از آن هستید،‌ اینكه حتی بهسرعت برای انجام دادن كارهای بی شمار آماده می‌شوید. اكنون اولویت بخشی بهكارهایتان بسیار مهم است،‌ برای اینكه شما بدانید چق درمهم است كه پیش بروید و روی آنچه كه بعدها پیش می‌آید حركت كنید. شما همیشه می‌توانید بهعقب باز گردید و شكست خود را جبران كرده و آن را بعدها انجام دهید.

مهر: درپشت چشم‌های شما رازهای بسیاری نهفته است كه هر كسی آن را متوجه نمی‌شود. افكار شما اكنون همه جا درحال پرواز هستند،‌ اما الان سخت است كه بخواهید بر روی یك كدام از موضوعاتی كه بهآنها فكر می‌كنید تمركز كنید تا آن را بهواقعیت تبدیل كنید. این حرف بهمعنی این نیست كه آنها ایده‌های بدی هستند؛‌ بلكه بهاین معنی است كه اگر بخواهید آنها را بهسختی جلو ببرید زمان شما تمام خواهد شد. خوش بینی شما امروز بهكمك شماخواهد آمد و شما باید قا درباشید تا دوباره بهجلو حركت كنید،‌ و شما نباید كارها را با شتابی بیش ازآنچه كه دركار معمول است انجام دهید.

آبان: داوری شما درباره خودتان امروز زیاد زننده و ناگوار نیست، درحقیقت احتمال دارد كه گامی آزمایشی بردارید برای فهمیدن اینكه اخیرا كاری را عالی بهاتمام رسانده‌اید، اگر چه آن طوری كه شما انتظارداشتید نتیجه نداده است. شما اكنون قادرید كه آن بخش پرورش یافته وجو خود را بهنمایش بگذارید، بنابراین با حمایت خود از آنهایی كه دوستشان دارید حمایت كنید.

آذر: شما امروز از احتیاط خود ناامید می‌شوید، بهخاطر اینكه مجبور می‌شوید بیش از آنچه كه می‌خواهید خود را دریك موقعیت از اختیارات و تصمیم گیری‌ها قرار دهید. اگر سیاست شما مفید بود،‌ قا درخواهید بود كه استراحت كنید و اجازه دهید كه امور درمحل كار تان راه خود را بروند. اما اگر كنترل كردن نتایج مثبتی درپی نداشت، هنوز ایده خوبی است كه بهعقب بازگردید و اجازه دهید دیگری این تغییرا را ایجاد كند.

دی: احتمالا شما چشم‌های خود را بهاوج اهداف‌تان دوخته‌اید،‌ اما اگر توجه نكنید كه پایتان را كجا می‌گذارید ممكن است بلغزید و بیفتید. شما باید چشم انداز خود را تعیین كنید و آن را بهواقعیت تبدیل كنید كه آنها باید اینجا و اكنون وجود داشته باشد. اما این می‌تواند فریبنده باشد اما ممكن است ذهن شما برای آینده بسیار سرگردان باشد و شما مایل نباشید كه درلحظه حال باشید. بهیاد داشته باشید، چیز اشتباهی دررویاپردازی نیست اما فقط تا زمانیكه هوشیاری خود را بهآنچه كه درجلو روی شما واقعیت دارد بازگردانید.

بهمن: احتمال دارد اولین بخش از روزتان را صرف كوشش كردن برای كنار آمدن با شرایط اخیر كنید، مخصوصا زمانیكه پیچیدگی و بحران شدیدتر می‌شود. اما شما آرزوش سادگی را ندارید؛ شما بهآن توجه نمی‌كنید تا زمانیكه اتفاقات زیادی بیفتد،‌ سعی كنید آن كارهایی را كه باید انجام دهید مشخص كنید. خوشبختانه، همچنانكه روز پیش می‌رود راه شما آشكار خواهد شد و ناگهان شما می‌فهمید كه كجا باید بروید، پس زمان را ه درندهید.

اسفند: ممكن است امروز احساس كنید كه بهاندازه كافی موثر و فعال نبوده‌اید یااینكه كاری را اشتباهی انجام داده‌اید. اما مایل نیستید كه همیشه درراه اشتباهی قرار داشته باشید؛ این تنها راهی است كه  باعث می‌شود شما احساسی ناخوشایند داشته باشید بهخاطر اینكه شما معمولا می‌خواهید كه راه خود را از میان یك موقعیت انتخاب كنید و بهجای اینكه عقلانی آن را برگزینید احساسی انتخاب می‌كنید. زیاد دررابطه با آن فكر نكنید؛‌ فقط با همین شیوه‌ای كه الان درپیش گرفته‌اید راه را ادامه دهید.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment