شخصیت شناسی از روی انگشتان پا


آیا انگشت دوم پای شما بلندتر از سایر انگشتان پایتان است و یا انگشتان پاهایتان بهشکل مخروط هستند؟ شکل پاهای شما ممکن است نوع شخصیت شما را برملا سازند، بنابراین ما لازم دانستیم تا بیشتر دراین مورد تحقیق کنیم.

ظاهرا پا می تواند بسیاری از چیزها را درمورد شما نشان دهد بهعنوان مثال فرم پا می تواند شخصیت و ویژگی های کلیدی شخصیتتان را آشکار گرداند.

ما دراین مورد شک و تردیدهایی داشتیم و لذا بهاین نتیجه رسیدیم که باید بهتجزیه و تحلیل این امر بپردازیم که شکل و اندازه پاهای ما چه چیزهایی را درمورد کاراکتر شخصیتی مان بیان می کنند و پس از آن، بهنتایج جالبی دست یافتیم که مطالعه ی آنها خالی از لطف نیست، پس درادامه بهتشریح هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

چهار شکل اساسی برای پاها وجود دارد که ظاهرا کاراکتر شخصیتی ما را مشخص می سازند


نوع اول – فرم رایج پا

این فرم پا که بهعنوان “فرم پای رومی” نیز شناخته می شود، نشان دهنده کاراکتر شخصیتی با فرم بدن متعادل و مناسب است. غالبا افراد دارنده ی چنین پاهایی، افرادی با رفتار دوستانه و اجتماعی هستند. این گونه افراد همیشه آماده یادگیری چیزهای جدید می باشند و دوست دارند تجربیات جدیدی کسب کنند.

ظاهرا این یکی از ویژگی های برجسته مسافران و توریست هایی که دوست دارند فرهنگ های جدیدی را کشف کنند داشتن همین شکل از پاست. یعنی بیشتر افراد جهان گرد دارای پاهایی با چنین فرمی هستند.


فرم پای شعه ای

پای بزرگ نشانه چیست

این فرم پا که بهعنوان “پای آتشی” یا “پای یونانی” نیز شناخته می شود، دارای یک ویژگی برجسته است و آن این است که انگشت دوم پا از بقیه انگشتان پا کشیه تر می باشد.

این شکل پا نشان دهنده کاراکتر شخصیتی است که فعال، ورزشکار و خلاق می باشد و همواره ایده های جدید و نابی دارد که با درمیان گذاشتن آن ها با افراد دیگر می تواند دور و اطرافیان خود را تشویق کرده و بهآن ها انگیزه دهد.

با این حال، افراد دارای چنین پاهایی می توانند بهسرعت تحریک شوند که گاهی اوقات می تواند بهداشتن استرس بیش از حد و ناآرامی عصبی منجر شود.


پاهای چهار گوش

پای بزرگ نشانه چیست

این فرم پا اشاره بهپاهایی دارد که درآن ها تمام انگشتان پا، از جمله اولین یا بزرگترین انگشت پا، دارای طولی برابر با سایر انگشتان پا می باشد که سبب شده فرمی مستطیلی شکل بهوجود آید.

این گونه پاها اغلب بهعنوان فرم پای روستایی نیز شناخته می شود و ظاهرا افراد دارنده ی چنین پاهایی افرادی اهل تفکر و اندیشه هستند و سخت کوشانه هر تصمیمی را مورد بررسی قرار می دهند.

این افراد همیشه جن بههای مثبت و منفی امر را می سنجند بهاین معنی که آن ها معمولا بسیار عمل گرا و قابل اطمینان هستند. لذا قطعا شما بهراحتی می توانید بهافرادی با پاهای مربعی اعتماد و تکیه کنید.


پاهای کشیده نشانه چیست؟

این فرم پا با شکل کشیده و باریک، دارای انگشتانی است که گویی با هم مخلوط شده اند و علاوه بر این انگشت بزرگ پا نیز مانند مخروطی با نوک تیز خود بهسمت بالا نشانه رفته است.

بهنظر می رسد که این پا بهافرادی مرموز که معمولا رازهای خود را دراعماق وجودشان پنهان نموده اند تعلق دارد. با این حال، این شکل پاها بدین امر اشاره دارند که خلق و خوی صاحبان آن ها اغلب بهسرعت تغییر کرده و می توانند کاملا نا آرام باشند.

اما قطعا فرم پاها همه چیز را درمورد شخصیت ما برملا نخواهد ساخت بلکه سایر ویژگی های آن نیز مهم هستند.

بهعنوان مثال، افرادی که پای کوچک تری دارند زندگی را دوست دارند و دوست دارند کارهای بسیار دشواری را بر عهده بگیرند، درحالی که افرادی که پاهای بزرگ تری دارند کسانی هستند که بیشترین میل را برای موفقیت از خود بروز می دهند و دارای جسارت و جرات بیشتری هستند.

انگشتان کج شده نشانه ای از تسلیم شدن هستند و طولانی بودن انگشتان، جاه طلبی فرد را نشان می دهد و داشتن انگشت شصت فوق العاده بزرگ، نشان دهنده منطق گرایی بسیار زیاد است.
مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment