تحقیق در مورد لاغری با رژیم یویو و عوارض آن


رژیم یویو چرخه ای از تغییرات کوتاه مدت درغذا خوردن و فعالیت است. بههمین دلایل ، فقط بهمنافع کوتاه مدت منجر می شود.

این رژیم یک برنامه غذایی برای رسیدن بهاهداف کاهش وزن است که از طریق آن مقداری از وزن تان را از دست می دهید، اما پس از مدتی وزن از دست داده شده برمی گردد. این فرایندی است که باعث می شود وزن مانند یویو بالا و پایین شود.

دراین مقاله از مجله آلامتو، برخی از مشکلات مربوط بهرژیم غذایی یویو مورد بحث قرار خواهد گرفت. لطفا تا انتها با ما همراه باشید.


۱٫ افزایش اشتها بهمرور زمان، منجر بهافزایش وزن بیشتر می شود

درطول رژیم، کاهش چربی منجر بهکاهش سطح هورمون لپتین می شود. این هورمونی است که بهطور معمول بهشما احساس سیری می دهد. درحالت عادی، ذخایر چربی شما لپتین را درجریان خون آزاد می کند و این بهبدن می گوید که ذخیره انرژی دردسترس است و بهشما علامت می دهد که کمتر غذا بخورید.

با از دست دادن وزن و کاهش چربی، آزاد شدن لپتین کاهش یافته و اشتها افزایش می یابد. افزایش اشتها بهاین دلیل اتفاق می افتد که بدن سعی می کند منابع تحلیل رفته‌ انرژی را بازیابی کند.

بیشتر افراد زمانی که از رژیم کوتاه مدت برای کم کردن وزن شان استفاده می کنند، طی یک سال ۳۰ الی ۶۵ درصد از وزن از دست رفته را دوباره بدست می آورند.

جالب است بدانید که یک سوم افرادی که از این رژیم های غذایی برای کاهش وزن استفاده می کنند، وزن شان بعد از رژیم بیشتر از وزن شان قبل از رژیم بوده است. این افزایش وزن همان برگشت دوباره وزن است که درقسمت بالا بهآن پرداختیم و درحقیقت شرایطی است که فرد را مجاب می کند تا برای از دست دادن این وزن دوباره بهسراغ رژیم غذایی باشد.


۲٫ درصد چربی بدنی درفرد افزایش می یابد

دربرخی مطالعات، رژیم غذایی یویو منجر بهافزایش درصد چربی بدن شده است. درمرحله افزایش وزن رژیم یو یو، چربی راحت تر از توده عضلانی بازیابی می شود و این می تواند منجر بهافزایش درصد چربی بدن درطی چندین دوره رژیم یویو باشد.

بررسی مطالعات مرتبط با این موضوع نشان داد که پیشینه رژیم غذایی یو یو، درصد بالاتر چربی بدن و چربی شکمی بیشتر را پیش بینی کرده است.


۳٫ این رژیم می تواند منجر بهاز دست دادن توده عضلانی شود

درطی رژیم های لاغری، بدن درحین از دست دادن چربی، توده عضلانی را نیز از دست می دهد. از آنجا که پس از کاهش وزن، بدن چربی از دست رفته را راحت تر از توده عضلانی بهدست می آورد، این امر می تواند منجر بهاز دست دادن توده عضلانی بیشتر درطول زمان شود.

از دست دادن توده عضلانی درطی رژیم غذایی همچنین منجر بهکاهش قدرت بدنی می شود. تا حدودی می توان با ورزش، از جمله تمرینات قدرتی این تأثیرات را کاهش داد. درطی فرآیند کاهش وزن، میزان پروتئین غذایی که بدن نیاز دارد نیز افزایش می یابد. خوردن منابع پروتئینی سالم می تواند بهکاهش از دست دادن توده عضلانی کمک کند.

یک مطالعه انجام شده دراین مورد حاکی از آن است که زمانی که ۱۱۴ فرد بزرگسال هنگام کاهش وزن از مکمل های پروتئینی استفاده می کردند، توده عضلانی کمتری از دست دادند.


۴٫ برگشتن وزن پس از رژیم می تواند منجر بهکبد چرب شود

کبد چرب شرایطی است که بدن چربی اضافی را درداخل سلول‌های کبد ذخیره می کند. چاقی یک عامل خطر ابتلا بهکبد چرب است و افزایش وزن شما را درمعرض خطر این شرایط قرار می دهد.

کبد چرب با تغییر درنحوه متابولیسم چربی و قند درکبد همراه است و خطر دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد. علاوه بر این، می تواند گاهاً منجر بهنارسایی مزمن کبدی شود که بهآن سیروز نیز می گویند.

یک مطالعه روی موش ها نشان داد که چندین دوره افزایش و کاهش وزن باعث کبد چرب می شود.


۵٫ خطر ابتلا بهدیابت را افزایش می دهد

احتمال داده می شود که رژیم غذایی یو یو میزان خطر ابتلا بهدیابت را افزایش دهد، اگرچه همه مطالعات شواهدی برای این موضوع پیدا نکردند.

مروری بر چندین مطالعه نشان داد که پیشینه رژیم غذایی یو یو درچهار مطالعه از ۱۷ مطالعه، دیابت نوع ۲ را پیش بینی کرده است. چربی شکم بیشتر از چربی ذخیره شده درسایر نقاط بدن مانند بازوها، پاها یا باسن بهدیابت منجر می شود.

یک مطالعه نشان داد که درموش هایی که ۱۲ ماه تحت تاثیر رژیم یویو بودند، درمقایسه با سایرین، میزان انسولین افزایش یافته است. همانطور که می دانید افزایش سطح انسولین می تواند نشانه اولیه دیابت باشد.

اگرچه دیابت درهمه مطالعات انسانی درباره رژیم غذایی یویو دیده نشده، اما احتمالاً این میزان درافرادی که وزن بیشتری نسبت بهقبل از رژیم خود دارند، بیشتر است.

همچنین بخوانید: تحقیق درمورد سلامتی و تندرستی

۶٫ خطر ابتلا بهبیماری های قلبی افزایش می یابد

رژیم یویو یا همان چرخه وزن، با بیماری عروق کرونر همراه است، بیماری‌ای که درآن عروق تأمین کننده قلب باریک می شوند.

جالب است بدانید که برگشت دوباره وزن، حتی بیشتر از اضافه وزن، خطر ابتلا بهبیماری های قلبی را افزایش می دهد.

طبق مطالعه ای که روی ۹۵۰۹ بزرگسال انجام شد، افزایش خطر ابتلا بهبیماری های قلبی بهمیزان نوسان وزن بستگی دارد. هرچه وزن شما درطی رژیم یو یو کاهش یافته و دوباره بهحالت اول برگردد، خطر ابتلا بیشتر خواهد بود. نتیجه حاصل از بررسی چندین مطالعه این بود که تغییرات زیاد دروزن درطول زمان احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی را دو برابر می کند.


۷٫ این رژیم غذایی فشار خون را افزایش می دهد

افزایش وزن، از جمله برگشت وزن ناشی از رژیم غذایی یویو، با افزایش فشار خون ارتباط دارد. بدتر اینکه، رژیم غذایی یو یو می تواند تأثیر سالم کاهش وزن بر فشار خون را درآینده نیز کاهش دهد.

مطالعه بر روی ۶۶ بزرگسال نشان داد که کسانی که سابقه رژیم غذایی یویو دارند درهنگام کاهش وزن بهبود فشار خون کمتری را تجر بهمی کنند.


۸٫ ایجاد احساس سرخوردگی و ناراحتی

قطعا بسیار ناامید کننده خواهد بود که مدتی تلاش کنید و از طریق این رژیم غذایی وزن تان را کم کنید، اما پس از مدتی وزن کاهش یافته برگردد. درحقیقت افرادی که تجر بهدنبال کردن این رژیم غذایی را دارند، پس از آن از زندگی و سلامتی خود احساس نارضایتی می کنند.

با این حال، بهنظر نمی رسد که رژیم غذایی یویو با افسردگی یا ویژگی های شخصیتی منفی درارتباط باشد.

ممکن است برخی از رژیم های غذایی را امتحان کرده باشید که بهشما دردست یابی بهنتایجی که می خواستید کمکی نکرده باشد، اما این نباید باعث احساس شکست دروجود شما شود، این فقط چیزی است که می گوید باید راه های دیگری را امتحان کنید.


۹٫ داشتن اضافه وزن بهتر از دنبال کردن این رژیم غذایی است

درصورتی که اضافه وزن دارید، تلاش برای از دست دادن وزن سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا بهدیابت را کاهش می دهد و آمادگی جسمانی شما را افزایش می دهد.

از سایر فواید کاهش وزن می توان بهبهبود خواب، کاهش خطر ابتلا بهسرطان، بهبود روحیه و بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد.

رژیم غذایی یویو درجایی بین این دو قرار دارد؛ این رژیم بهاندازه اضافه وزن مضر نیست، اما قطعاً از کاهش وزن و برگشتن دوباره وزن بدتر خواهد بود. مطالعه ای که بهمدت ۱۵ سال بر روی ۵۰۵ مرد ۵۵ تا ۷۴ ساله انجام شد نشان داده که نوسانات وزن آنها با ۸۰٪ خطر مرگ بیشتر درطول دوره مطالعه همراه بوده است.


۱۰٫ تفکرات کوتاه مدت مانع از تغییرات طولانی مدت درسبک زندگی می شود

اکثر رژیم های غذایی، معمولاً برای رسیدن بههدف کاهش وزن یا اهداف سلامتی دیگر، مجموعه ای از قوانین را برای یک دوره زمانی مشخص تجویز می کنند. این نوع رژیم ها باعث می شود که شما شکست بخورید، زیرا بهشما یاد می دهند که فقط تا زمان رسیدن بههدف باید قوانین را رعایت کنید و هنگامی که رژیم را بهپایان رساندید، دوباره بهعاداتی که باعث افزایش وزن می شوند، برگردید.

برای شکستن چرخه تغییرات موقت که منجر بهموفقیت موقت می شود، فکر کردن درمورد رژیم را متوقف کنید و بهیک سبک زندگی سالم فکر کنید.

یک مطالعه بزرگ بر روی بیش از ۱۲۰۰۰۰ بزرگسال درایالات متحده نشان داد که چندین عادت می تواند بهتدریج باعث کاهش وزن و حفظ آن درطی چندین سال شود. دراینجا برخی از رفتارهایی که برای کاهش وزن طولانی مدت موثر بوده است را عنوان می کنیم:

  • خوردن غذاهای سالم مانند ماست، میوه ها، سبزیجات و آجیل های درختی
  • پرهیز از خوردن غذاهای بی ارزش مانند چیپس سیب زمینی و نوشیدنی های شیرین
  • محدود کردن غذاهای نشاسته ای و استفاده از غذاهای نشاسته ای مانند سیب زمینی درحد متوسط
  • ورزش و فعالیت روزانه
  • خواب کافی (حدود ۶ الی ۸ ساعت درشبانه روز)
  • محدود کردن تماشای تلویزیون

با ایجاد تغییرات دائمی درسبک زندگی که باعث حفظ وزن سالم می شوند، می توانید موفقیت دائمی داشته باشید و چرخه یویو را بشکنید.

مطالعه ای که بر روی ۴۳۹ زن دارای اضافه وزن انجام شد، نشان داد که یک مداخله درسبک زندگی که بهمنظور کاهش وزن تدریجی و مداوم درطول زمان طراحی شده بود، درزنان با پیشینه استفاده از رژیم غذایی یویو یا بدون آن، بهاندازه یکسان موثر بوده است. این دلگرم کننده است، چرا که نشان می دهد حتی اگر درگذشته درکاهش وزن مشکل داشته اید، ایجاد تغییرات طولانی مدت درسبک زندگی همچنان می تواند بهکاهش وزن شما کمک کند.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment

هشت − 4 =