جامعه مجازی هموطن

Admin

غرب گرایان و نابودی ایران

  • مذهبی
  • 0
  • 170
  • 2

امام خمینی به گونه ای صحبت کرده که گویا الان حضور دارد و ناظر و شاهد رفتار سیاست مداران ما است .
روحش شاد .

پست های مرتبط