جامعه مجازی هموطن

Admin

جذابترین پسر ایران

  • پسرانه
  • 0
  • 108
  • 2

جذاب ترین پسر ایران و بلکه جهان پسری است که می تواند اشیاء فلزی مختلف را روی بدن خود نگاه دارد و آنها را جذب کند .
این پسر خاصیت مغناطیسی خاصی دارد .

Related posts