جامعه مجازی هموطن

Admin

آرایش زن برای شوهر

  • 2

.
استاد #قرائتی
بعضی زنا آرایش نمیکنن برا همسر.
تو خونه مث کنیزای دوره ناصرالدین شاهن
آقایی باعجله می دوید پرسیدن کجا گفت زنم از عروسی برگشته میرم تا لباساشو در نیاورده نگاش کنم

پست های مرتبط