جامعه مجازی هموطن

Admin

فیلم فروشنده اصغر فرهادی و خوشحالی اعراب

  • 1
فیلم فروشنده اصغر فرهادی و خوشحالی اعراب

.
باید به عرب ستیزان یک سلام ابدار کرد چرا انچنان فیلم ضد ارزشی اصغر فرهادی را به سینه می زنند که گوی تمام تاریخ و تمدنشان در ان جمع شده

پست های مرتبط