جامعه مجازی هموطن

Admin

خانواده

  • 2
خانواده

⚠️ زن و مرد به یکدیگر تحمیل نکنن

رهبرانقلاب:
❌ گاهی اتفاق می‌افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا می‌کند. زن حاکم مطلق می‌شود و به #مرد دستور می‌دهد این کار را بکن، آن کار را نکن. مرد هم دست بسته تسلیم است.
✅ خب چنین مردی دیگر نمی‌تواند تکیه گاه زن باشد. #زن یک تکیه گاه خوب را دوست می‌دارد.
❌ گاهی اوقات از این طرف مرد چیزهایی را به زن تحمیل می‌کند؛ فرض کنید که تمام خرید و کار و سر و کله زدن با مراجعان با خانم است. چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم. مبنا وقت نداشتن است! می‌گوید باید بروم اداره، کارها را باید خانم انجام دهد.

Related posts