جامعه مجازی هموطن

Admin

خانواده

  • 2
خانواده

⚠️ زن و مرد به یکدیگر تحمیل نکنن

رهبرانقلاب:
❌ گاهی اتفاق می‌افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا می‌کند. زن حاکم مطلق می‌شود و به #مرد دستور می‌دهد این کار را بکن، آن کار را نکن. مرد هم دست بسته تسلیم است.
✅ خب چنین مردی دیگر نمی‌تواند تکیه گاه زن باشد. #زن یک تکیه گاه خوب را دوست می‌دارد.
❌ گاهی اوقات از این طرف مرد چیزهایی را به زن تحمیل می‌کند؛ فرض کنید که تمام خرید و کار و سر و کله زدن با مراجعان با خانم است. چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم. مبنا وقت نداشتن است! می‌گوید باید بروم اداره، کارها را باید خانم انجام دهد.

پست های مرتبط