جامعه مجازی هموطن

Admin

آموزش نظامی کودکان

  • پسرانه
  • 0
  • 35
  • 2
آموزش نظامی کودکان

درحالی کشورهای مختلف با عقاید متفاوت به فرزندانشان از کودکی آموزش هتی مختلف نظامی می دهند عده ای در کشور این آموزش ها خلاف حقوق بشر و انسانیت می دانند

Related posts