جامعه مجازی هموطن

Admin

حکومت اسلامی

  • مذهبی
  • 0
  • 264
  • 1
حکومت اسلامی

.
#در_حکومتی_که:
✔ عدالت و احسان حاکم باشد(نحل90)
.
✔ ظلم و ستم در جامعه جایی نداشته باشد(غافر31)
.
✔هیچگونه برتری و نژاد پرستی وسلطه وجود نداشته باشد(حجرات13)
.
✔در حکومتی که امانت داری و حفظ بیت المال، وفای به عهد حرف اول را بزند(مومنون8)
.
✔صلح طلبی حاکم باشد ! اگر دشمنان تن به صلح دادند تو نیز با توکل به خدا آن را بپذیر( انفعال61)
.
✔امنیت مردم تامین بشود(126بقره)
.
✔اقا زاده های بی تدبیر روی کار نباشند ! خداوند گفت ای نوح پیامبر این پسر، شایسته فرزندی تو نیست او کارهای ناپسند میکند(هود46)
.
✔حاکمش مغرور نباشد! خود پسندانه در میان مردم راه مرو و حرمت انسان ها رو بخوبی نگاهدار( اسرا37)
.
✔نفی استبداد ! در کارها با مردم مشورت کن و نظر آنان را بخواه ( آل عمران 159)
.
✔اجبار در عقیده و دین ممنوع ! ایا میخواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند (یونس99)
___________________________________________________________

Related posts