جامعه مجازی هموطن

Admin

عکس شیخ ابراهیم زکزاکی

  • 2
عکس شیخ ابراهیم زکزاکی

زمانی که این عکس نوشته در جامعه مجازی هموطن قرار داده شد ایشان هنوز زندانی هستند و دادگاهی محلی حکم به ازادی ایشان و همسر زتدانی ایشان داده

پست های مرتبط