جامعه مجازی هموطن

zahra

خوزستان تشنه توجه

  • سیاسی
  • 0
  • 153
  • 3
خوزستان تشنه توجه

كارنامه دولت روحاني و برسي تمام مشكلات اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي 
برجام ، كرسنت ، كارنامه دولت يازدهم ، ، كارنامه دولت ،مشكلات اقتصادي ، مشكلات اقتصادي ، دولت تدبير و اميد

پست های مرتبط