جامعه مجازی هموطن

Admin

خدمات شاه به ایران

  • سیاسی
  • 0
  • 112
  • 1
خدمات شاه به ایران

اندک خدمات واقعی شاه هم بنا بر نظر مستشاران امریکایی بود تا باعث عدم اعتراضات عمومی شود

پست های مرتبط