جامعه مجازی هموطن

Admin

تعداد فرزندان ایوانکا ترامپ

  • 1
تعداد فرزندان ایوانکا ترامپ

درحالی که همه جا کم فرزندی را افتخار و نشانه تمدن می دانند دختر ترامپ چون همسری یهودی اسرائیلی دارد و البته خود نیز یهودی شده فرزندان زیادی دارد

پست های مرتبط