جامعه مجازی هموطن

Admin

از زن باید مانند گل محافظت نمود

  • 2

رهبرانقلاب: از زن باید مانند گل محافظت نمود

 
رهبرانقلاب: در داخل خانواده هم، از نظر اسلام مرد
موظّف است که زن را مانند گلی مراقبت کند. میفرماید: «المرأة ریحانة»؛ زن گل است. این مربوط به میدانهای سیاسی و جتماعی و تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعی و سیاسی نیست؛ این مربوط به داخل خانواده است. ۱۳۷۹/۰۶/۳۰

Related posts