جامعه مجازی هموطن

Admin

صدقه مال را فذونی می دهد

  • 1
صدقه مال را فذونی می دهد

صدقہ دادن مال را بیشتر مےڪند نه اینڪہ ڪمتر کند

پست های مرتبط