جامعه مجازی هموطن

Admin

با چه کسی مشورت کنیم

  • 2
با چه کسی مشورت کنیم

پیامبر_مهربانی
هرگز با ترسو مشورت مكن؛
زيرا راه برون رفت [ از مشكل ] را بر تو تنگ مى گردانَد
هرگز با بخيل، مشورت مكن؛
زيرا تو را از هدفت، بازمى دارد❗️
علل_الشرائع، ص 599

پست های مرتبط